logo stichting knip

MEER INFORMATIE?

info@stichtingknip.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Email: info@stichtingknip.nl
KvK-nummer: 58655026
Telefoonnummer: 06 – 23 93 96 81
Contactpersoon: Renate Slagter

Artikel 1. Definities en Toepassingsgebied

1.1. In de algemene voorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’ wordt verstaan onder:
A. Stichting Knip, gevestigd te Emmen, KvK nummer 58655026.
B. Opdrachtgever: de natuurlijke of de rechtspersoon tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een Overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.
C. Partijen: zowel Opdrachtgever als Stichting Knip.
D. Overeenkomst: de door partijen ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing bij alle offertes aan en op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties, overeenkomsten hoe ook genaamd waarbij Stichting Knip partij is.
1.3. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Stichting Knip en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
1.4. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.
1.5. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
1.6. Opdrachtgever is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Knip de Overeenkomst, en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen, over te dragen aan derden.
1.7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.8. Sommige bepalingen van deze Voorwaarden zijn naar hun aard bestemd om ook na afloop van de overeenkomst te gelden. Die bepalingen blijven ook van toepassing nadat de Overeenkomst is geëindigd. Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen over de betalingsverplichting, aansprakelijkheid en geheimhouding.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Alle door Stichting Knip verstrekte aanbiedingen, offertes en daarin vermelde prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvend, tenzij zij schriftelijk iets anders heeft afgesproken met Opdrachtgever.
2.2 De offertes van Stichting Knip zijn gedurende 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders schriftelijk is vermeld.
2.3 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Stichting Knip mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.
2.4 De prijzen die in een offerte / opdrachtbevestiging staan, worden vermeerderd met omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere heffingen van overheidswege.
2.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
2.6 Stichting Knip kan niet aan haar offerte / opdrachtbevestiging worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte / opdrachtbevestiging een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.7 De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Stichting Knip de voor akkoord ondertekende offerte / opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen.
2.8 Stichting Knip is alleen verbonden aan mondelinge toezeggingen of afspraken, nadat zij deze toezeggingen of afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3. Medewerking door de Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Stichting Knip noodzakelijk acht voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Stichting Knip deze nodig heeft, tijdig en in de door Stichting Knip gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.
3.2 Opdrachtgever is gehouden Stichting Knip onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Stichting Knip verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.4 Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd, doordat Opdrachtgever zijn in de artikelen 3.1 en 3.2. genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Stichting Knip bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Stichting Knip neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de eisen van goed vakmanschap. Stichting Knip staat echter niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
4.2. Stichting Knip kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Overeenkomst strekt, indien Opdrachtgever hier vooraf toestemming heeft verleend.
4.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stichting Knip het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 Wijziging van de vraagstelling door de Opdrachtgever kan tot wijziging van de overeengekomen tijdsduur dan wel van het overeengekomen honorarium leiden.
4.5 Als Stichting Knip de afgesproken diensten niet kan uitvoeren door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen en/of niet voor haar risico komen, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de diensten.

Artikel 5. Wijzigingen en meerwerk

5.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Extra werkzaamheden zullen door Stichting Knip slechts dan worden verricht, indien door Partijen daaromtrent een schriftelijke nadere Overeenkomst is getekend.
5.2 Extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Stichting Knip.
5.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen in de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.1. het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst kan worden beïnvloed.
5.4 Indien naar oordeel van Stichting Knip een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Stichting Knip bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 6. Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.
6.2. Alle tarieven worden vermeerderd met omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere heffingen van overheidswege en zijn exclusief eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Stichting Knip gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
6.4 De in 6.3. genoemde wijziging van het tarief is slechts toegestaan wanneer de wijziging van de lonen en/of prijzen niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. De wijziging van het honorarium mag maximaal 10% van het factuurbedrag bedragen.
6.5 Het honorarium van Stichting Knip is niet afhankelijk van de uitkomst of de resultaten van de Overeenkomst.

Artikel 7. Betaling

7.1 Opdrachtgever dient de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Stichting Knip aan te wijzen bankrekening.
7.2 Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Stichting Knip is dan bevoegd, na tenminste eenmaal te hebben aangemaand, de vordering uit handen te geven aan een incassobureau in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wettelijk wordt bepaald en van eventuele gerechtelijke kosten.
7.3 Heeft de Opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Stichting Knip, dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

Artikel 8. Termijnen

8.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling schuldig of dient hij voor de uitvoering van de Overeenkomst informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betalingen geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
8.2. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Stichting Knip schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Stichting Knip ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien Stichting Knip door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Stichting Knip alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
9.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting Knip geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Knip niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de Overeenkomst uitvoeren en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Stichting Knip of haar toeleveranciers daaronder begrepen.
9.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
9.4 Indien Stichting Knip bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, zijn Partijen verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 Behoudens toestemming van de wederpartij is geen der Partijen gerechtigd de informatie die aan hem door wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval een der Partijen voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
10.3 Tenzij daartoe door Opdrachtgever voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend zal Stichting Knip de inhoud van rapporten, adviezen en andere uitingen van Opdrachtgever, die niet zijn opgesteld met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
10.4 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan werknemers en door hen ingeschakelde derden.
10.5 Stichting Knip zal, indien de werkgever een gedeelte of het gehele traject betaalt, de werkgever uitsluitend de naam van de werknemer doorgeven. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werknemer zal de werkgever informatie van Stichting Knip verkrijgen over de werknemer.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (Geheimhouding) van deze Voorwaarden, behoudt Stichting Knip zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
11.2 Stichting Knip behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht..
11.3 Alle door Stichting Knip verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten van Stichting Knip en dat in de ruimste zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Knip worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Stichting Knip mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Stichting Knip is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld aan Stichting Knip toe te rekenen tekortkomingen. Stichting Knip is in geen geval aansprakelijk voor gebruik van de adviezen van Stichting Knip en niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte algemene informatie. Deze artikelen zijn tevens van overeenkomstige toepassing op de door de Opdrachtgever op onrechtmatige daad van Stichting Knip te baseren vorderingen. De totale aansprakelijkheid van Stichting Knip wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom, voor zover die door Opdrachtgever is betaald
12.2 Stichting Knip is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel en schade door bedrijfsstagnatie
12.3 Stichting Knip is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Stichting Knip, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst.
12.4 In afwijking van artikel 12.1, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
12.5 De aansprakelijkheid van Stichting Knip kan uitsluitend ontstaan indien Opdrachtgever Stichting Knip onverwijld en deugdelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de tekortkoming c.q. het beëindigen van de werkzaamheden schriftelijk middels een aangetekende brief in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stichting Knip ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
12.6 Opdrachtgever zal Stichting Knip vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.
12.7 Buiten de in artikel 12.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Stichting Knip geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
12.8 Stichting Knip zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
12.9 De aansprakelijkheid van Stichting Knip inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief B.T.W. van de Overeenkomst.
12.10 In geen geval zal de door Stichting Knip verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering Stichting Knip wordt betaald.
12.11 Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever en/of derden jegens Stichting Knip vervalt 1 jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden.
12.12 De Opdrachtgever staat er voor in dat door Stichting Knip te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Opdrachtgever zal Stichting Knip vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Stichting Knip verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

Artikel 13. Annulering

13.1 Stichting Knip behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer Stichting Knip kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Stichting Knip de annulering schriftelijk aan de Opdrachtgever mede te delen. Opdrachtgever is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Opzegging

14.1 Opdrachtgever en Stichting Knip kunnen de Overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
14.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
14.3 Bij opzegging van de Overeenkomst dient ieder der Partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten van de andere partij onverwijld aan die andere partij te retourneren, onder het voorbehoud dat Stichting Knip van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag bewaren, die bestemd is voor de administratie van Stichting Knip.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Alle geschillen welke tussen Stichting Knip en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst dan wel naar aanleiding van Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland, locatie Groningen.
15.2 Aanbiedingen van en Overeenkomsten met Stichting Knip worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
15.3 Er is sprake van een geschil als bedoeld in artikel 15.1 zodra een van de Partijen dat stelt.
15.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.
15.5 Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de dienstverlening worden ingediend.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Stichting Knip is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.16.2 Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Stichting Knip van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
16.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Knip.
16.4 Deze Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2021.